Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng CPTPP tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 06 tháng 8 năm 2020

1. Tuyên bố chung của các các Bộ trưởng CPTPP tại phiên họp Hội đồng lần thứ 3


Phiên họp lần thứ hai của Hội đồng CPTPP tổ chức tại Auckland, Niu Di-lân từ ngày 7-9 tháng 10 năm 2019

1. Tuyên bố chung của các các quan chức cấp cao tại phiên họp lần thứ 2 Hội đồng CPTPP

2. Các Quyết định của Hội đồng CPTPP:

2.1. Quyết định về quy trình thủ tục của Hội đồng CPTPP theo Điều 27.4 của Chương 27 – Các điều khoản hành chính và thể chế

2.2. Quyết định thành lập Danh sách trọng tài được chỉ định sẵn làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài theo Điều 28.11 của Chương 28 – Giải quyết tranh chấp


Phiên họp thứ nhất của Hội đồng CPTPP tổ chức tại Tô-ki-ô, Nhật Bản vào ngày 19 tháng 01 năm 2019

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP

2. Các Quyết định của Hội đồng CPTPP:

2.1. Quyết định về Cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP

2.2. Quyết định về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới

2.3. Quyết định về Quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước

2.4. Quyết định về Bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước


Đối tác