Kế hoạch của các Bộ, ngành về thực hiện Hiệp định CPTPP

1. Bộ Công Thương: Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương

2. Bộ Giao thông Vận tải: Quyết định số 1838/BGTVT-HTQT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Giao thông Vận tải

3. Bộ Giáo dục và Đào Tạo: Quyết định số 1064 - QĐ/BGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Bộ Ngoại giao: Quyết định số 663/QĐ-BNG ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Ngoại giao

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Quyết định số 2055/BNN-HTQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quyết định số 1331/BTNMT-HTQT ngày 22 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

7. Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch: Quyết định số 701/BVHTTDL-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch

8. Bộ Xây dựng: Quyết định số 448/BXD-HTQT ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Xây dựng

9. Thông Tấn Xã Việt Nam: Quyết định số 149/KH-TTX ngày 07 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Thông Tấn Xã Việt Nam

10. Ủy ban Dân tộc: Quyết định số 176/UBDT-HTQT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Dân tộc

11. Bộ Tài Chính: Quyết định số 440/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Dân tộc

12. Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội: Quyết định số 290/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội

13. Bộ Nội vụ: Quyết định số 287/BNV-HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Nội vụ

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định số 409/QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15. Ngân hàng Nhà nước: Quyết định số 724/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ngân hàng Nhà nước

16. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

17. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Quyết định số 389/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18. Bộ Quốc Phòng: Quyết định số 1629/QĐ-BQP ngày 25 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Quốc Phòng

19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quyết định số 724/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ngân hàng Nhà nước

20. Thanh tra Chính phủ: Quyết định số 662/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 5 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Thanh tra Chính phủ

21. Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp: Quyết định số 608/UBQLV-VP ngày 16 tháng 5 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

22. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Quyết định số 1362/KH-BHXH ngày 26 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

23. Bộ Tư pháp: Quyết định số 1510/QĐ-BTP ngày 03 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Tư pháp.

24. Đài Tiếng nói Việt Nam: Quyết định số 1717/TNTV-TKBT ngày 10 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Đài Tiếng nói Việt Nam

25. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định số 299/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Thông tin và Truyền thông

26. Đài Truyền hình Việt Nam: Quyết định số 978/TNTV-VP ngày 02 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Đài Truyền hình Việt Nam

27. Bộ Y tế: Quyết định số 1173/BYT-QLD ngày 08 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Y tế


Kế hoạch của các Tỉnh về thực hiện Hiệp định CPTPP

1. Tỉnh Bắc Giang: Quyết định số 29/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Giang

2. Tỉnh Bắc Kạn: Quyết định số 90/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Kạn

3. Tỉnh Bình Thuận: Quyết định số 908/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Thuận

4. Tỉnh Cà MauQuyết định số 37/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Cà Mau 

5. Thành phố Cần ThơQuyết định số 48/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Cần Thơ

6. Thành phố Đà Nẵng: Quyết định số 1475/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Đà Nẵng

7. Tỉnh Đắk Lắk: Quyết định số 1725/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đắk Lắk

8. Tỉnh Đắk Nông: Quyết định số 352/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đắk Nông

9. Tỉnh Điện BiênQuyết định số 509/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Điện Biên

10. Tỉnh Hà Nam:  Quyết định số 613/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Nam

11. Thành phố Hà Nội: Quyết định số 66/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Hà Nội

12. Tỉnh Hà Tĩnh: Quyết định số 68/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Tĩnh

13. Tỉnh Hải Dương: Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hải Dương

14. Tỉnh Hậu GiangQuyết định số 360/KH-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hậu Giang

15. Tỉnh Hưng Yên: Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hưng Yên

16. Tỉnh Khánh Hòa: Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Khánh Hòa

17. Tỉnh Kon Tum: Quyết định số 499/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Kon Tum

18. Tỉnh Lai Châu: Quyết định số 249/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lai Châu

19. Tỉnh Lạng SơnQuyết định số 52/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lạng Sơn

20. Tỉnh Long An: Quyết định số 57/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Long An

21. Tỉnh Nam Định: Quyết định số 30/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Nam Định 

22. Tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Ninh Bình

23. Tỉnh Phú Thọ: Quyết định ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Phú Thọ

24. Tỉnh Quảng Bình: Quyết định số 253/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Bình

25. Tình Quảng Ngãi: Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Ngãi

26. Tỉnh Sóc Trăng: Quyết định số 32/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Sóc Trăng

27. Tỉnh Thái Bình: Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thái Bình

28. Tỉnh Thanh Hóa: Quyết định số 50/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thanh Hóa

29. Tỉnh Tiền Giang: Quyết định số 76/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Tiền Giang

30. Tỉnh Vĩnh Long: Quyết định số 21/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Vĩnh Long

31. Tỉnh Yên Bái: Quyết định số 50/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Yên Bái

32. Tỉnh Bạc Liêu: Quyết định số 49/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bạc Liêu

33. Tỉnh Cao Bằng: Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Cao Bằng

34. Tỉnh Bến Tre: Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bến Tre

35. Tỉnh Hà Giang: Quyết định số 65/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Giang

36. Tỉnh Thừa Thiên Huế: Quyết định số 74/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thừa Thiên Huế

37. Tỉnh Lâm Đồng: Quyết định số 1793/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lâm Đồng

38. Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định số 41/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thái Nguyên

39. Tỉnh Kiên Giang: Quyết định số 54/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Kiên Giang

40. Tỉnh Đồng Nai: Quyết định số 3976/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đồng Nai

41. Tỉnh Lào Cai: Quyết định số 148/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lào Cai

42. Tỉnh Trà Vinh: Quyết định số 441/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Trà Vinh

43. Tỉnh Phú Yên: Quyết định số 84/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Phú Yên

44. Tỉnh Tây Ninh: Quyết định số 460/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Tây Ninh

45. Thành phố Hải Phòng: Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Hải Phòng

46. Tỉnh Gia Lai: Quyết định số 814/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Gia Lai

47. Tỉnh Đồng Tháp: Quyết định số 99/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đồng Tháp

48. Tỉnh Bình Phước: Quyết định số 109/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Phước

49. Tỉnh Quảng Trị: Quyết định số 1718/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Trị

50. Tỉnh Vĩnh Phúc: Quyết định số 1028a/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Vĩnh Phúc

51. Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh

52. Tỉnh Nghệ An: Quyết định số 255/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Nghệ An

53. Tỉnh Bắc Ninh: Quyết định số 1183/UBND-XDCB ngày 09 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Ninh

54. Tỉnh Bình Dương: Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Dương

55. Tỉnh Bình Định: Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Định

56. Tỉnh An Giang: Quyết định số 82/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh An Giang

57. Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu: Quyết định số 103/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

58. Tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số 122/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Ninh

59. Tỉnh Hòa Bình: Quyết định số 1030/BC-SCT ngày 06 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hòa Bình

60. Tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Nam

61. Tỉnh Sơn La: Quyết định số 2607/UBND-KT ngày 06 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Sơn La

62. Tỉnh Ninh Thuận: Quyết định số 3329/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Ninh Thuận


Đối tác