Kế hoạch của các Bộ, ngành về thực hiện Hiệp định CPTPP

1. Bộ Công Thương: Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương

2. Bộ Giao thông Vận tải: Quyết định số 1838/BGTVT-HTQT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Giao thông Vận tải

3. Bộ Giáo dục và Đào Tạo: Quyết định số 1064 - QĐ/BGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Bộ Ngoại giao: Quyết định số 663/QĐ-BNG ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Ngoại giao

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Quyết định số 2055/BNN-HTQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quyết định số 1331/BTNMT-HTQT ngày 22 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

7. Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch: Quyết định số 701/BVHTTDL-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch

8. Bộ Xây dựng: Quyết định số 448/BXD-HTQT ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Xây dựng

9. Thông Tấn Xã Việt Nam: Quyết định số 149/KH-TTX ngày 07 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Thông Tấn Xã Việt Nam

10. Ủy ban Dân tộc: Quyết định số 176/UBDT-HTQT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Dân tộc

11. Bộ Tài Chính: Quyết định số 440/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Tài chính

12. Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội: Quyết định số 290/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội

13. Bộ Nội vụ: Quyết định số 287/BNV-HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Nội vụ

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định số 409/QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15. Ngân hàng Nhà nước: Quyết định số 724/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ngân hàng Nhà nước

16. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

17. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Quyết định số 389/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18. Bộ Quốc Phòng: Quyết định số 1629/QĐ-BQP ngày 25 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Quốc Phòng

19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quyết định số 724/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ngân hàng Nhà nước

20. Thanh tra Chính phủ: Quyết định số 662/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 5 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Thanh tra Chính phủ

21. Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp: Quyết định số 608/UBQLV-VP ngày 16 tháng 5 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

22. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Quyết định số 1362/KH-BHXH ngày 26 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

23. Bộ Tư pháp: Quyết định số 1510/QĐ-BTP ngày 03 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Tư pháp.

24. Đài Tiếng nói Việt Nam: Quyết định số 1717/TNTV-TKBT ngày 10 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Đài Tiếng nói Việt Nam

25. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định số 299/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Thông tin và Truyền thông

26. Đài Truyền hình Việt Nam: Quyết định số 978/TNTV-VP ngày 02 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Đài Truyền hình Việt Nam


Kế hoạch của các Tỉnh về thực hiện Hiệp định CPTPP

1. Tỉnh Bắc Giang: Quyết định số 29/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Giang

2. Tỉnh Bắc Kạn: Quyết định số 90/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Kạn

3. Tỉnh Bình Thuận: Quyết định số 908/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Thuận

4. Tỉnh Cà MauQuyết định số 37/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Cà Mau 

5. Thành phố Cần ThơQuyết định số 48/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Cần Thơ

6. Thành phố Đà Nẵng: Quyết định số 1475/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Đà Nẵng

7. Tỉnh Đắk Lắk: Quyết định số 1725/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đắk Lắk

8. Tỉnh Đắk Nông: Quyết định số 352/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đắk Nông

9. Tỉnh Điện BiênQuyết định số 509/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Điện Biên

10. Tỉnh Hà Nam:  Quyết định số 613/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Nam

11. Thành phố Hà Nội: Quyết định số 66/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Hà Nội

12. Tỉnh Hà Tĩnh: Quyết định số 68/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Tĩnh

13. Tỉnh Hải Dương: Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hải Dương

14. Tỉnh Hậu GiangQuyết định số 360/KH-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hậu Giang

15. Tỉnh Hưng Yên: Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hưng Yên

16. Tỉnh Khánh Hòa: Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Khánh Hòa

17. Tỉnh Kon Tum: Quyết định số 499/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Kon Tum

18. Tỉnh Lai Châu: Quyết định số 249/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lai Châu

19. Tỉnh Lạng SơnQuyết định số 52/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lạng Sơn

20. Tỉnh Long An: Quyết định số 57/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Long An

21. Tỉnh Nam Định: Quyết định số 30/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Nam Định 

22. Tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Ninh Bình

23. Tỉnh Phú Thọ: Quyết định ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Phú Thọ

24. Tỉnh Quảng Bình: Quyết định số 253/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Bình

25. Tình Quảng Ngãi: Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Ngãi

26. Tỉnh Sóc Trăng: Quyết định số 32/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Sóc Trăng

27. Tỉnh Thái Bình: Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thái Bình

28. Tỉnh Thanh Hóa: Quyết định số 50/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thanh Hóa

29. Tỉnh Tiền Giang: Quyết định số 76/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Tiền Giang

30. Tỉnh Vĩnh Long: Quyết định số 21/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Vĩnh Long

31. Tỉnh Yên Bái: Quyết định số 50/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Yên Bái

32. Tỉnh Bạc Liêu: Quyết định số 49/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bạc Liêu

33. Tỉnh Cao Bằng: Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Cao Bằng

34. Tỉnh Bến Tre: Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bến Tre

35. Tỉnh Hà Giang: Quyết định số 65/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Giang

36. Tỉnh Thừa Thiên Huế: Quyết định số 74/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thừa Thiên Huế

37. Tỉnh Lâm Đồng: Quyết định số 1793/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lâm Đồng

38. Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định số 41/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thái Nguyên

39. Tỉnh Kiên Giang: Quyết định số 54/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Kiên Giang

40. Tỉnh Đồng Nai: Quyết định số 3976/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đồng Nai

41. Tỉnh Lào Cai: Quyết định số 148/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lào Cai

42. Tỉnh Trà Vinh: Quyết định số 441/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Trà Vinh

43. Tỉnh Phú Yên: Quyết định số 84/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Phú Yên

44. Tỉnh Tây Ninh: Quyết định số 460/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Tây Ninh

45. Thành phố Hải Phòng: Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Hải Phòng

46. Tỉnh Gia Lai: Quyết định số 814/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Gia Lai

47. Tỉnh Đồng Tháp: Quyết định số 99/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đồng Tháp

48. Tỉnh Bình Phước: Quyết định số 109/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Phước

49. Tỉnh Quảng Trị: Quyết định số 1718/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Trị

50. Tỉnh Vĩnh Phúc: Quyết định số 1028a/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Vĩnh Phúc

51. Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh

52. Tỉnh Nghệ An: Quyết định số 255/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Nghệ An

53. Tỉnh Bắc Ninh: Quyết định số 1274/UBND-XDCB ngày 27 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Ninh

54. Tỉnh Bình Dương: Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Dương

55. Tỉnh Bình Định: Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Định

56. Tỉnh An Giang: Quyết định số 82/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh An Giang

57. Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu: Quyết định số 103/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

58. Tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số 122/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Ninh

59. Tỉnh Hòa Bình: Quyết định số 1030/BC-SCT ngày 06 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hòa Bình

60. Tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Nam

61. Tỉnh Sơn La: Quyết định số 2607/UBND-KT ngày 06 tháng 8 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Sơn La

62. Tỉnh Ninh Thuận: Quyết định số 3329/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Ninh Thuận


Đối tác