Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
19/2019/TT-BCT Thông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 30/09/2019  Tải về
65/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2019 về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 16/09/2019  Tải về
62/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 05/09/2019  Tải về
57/2019/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022 26/06/2019  Tải về
42/2019/QH14 Luật sửa đổi Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu Trí tuệ 17/06/2019  Tải về
734/QĐ-TTg Chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP 14/06/2019  Tải về
07/2019/TT-BCT Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 19/04/2019  Tải về
03/2019/TT-BCT Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 22/01/2019  Tải về
72/2018/QH14 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan 12/11/2018  Tải về
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP  Tải về

Đối tác